Развојни индикатори
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

МРФП го следи своето развојно влијание преку развојни индикатори. Тие го покажуваат бројот и структурата на корисниците до кои стигнала поддршката од МРФП. Подолу се дадени дел од развојните индикатори кои се однесуваат на корисниците на финансиски услуги на МРФП.

 

Раст на бројот на кредитокорисници по сектор 1999-2016 г.

ri 1

Раст на бројот на кредитокорисници по род 1999-2016

ri 2

Раст на бројот на кредитокорисници по локација 1999-2016 г.

ri 3

Број на кредитокорисниците по региони до 2016 г.

ri 4