fbpx
ЧПП
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West
Македонската развојна фондација за претпријатија (во понатамошниот текст: МРФП) е фондација регистрирана согласно Законот за здруженија и фондации.

Мисијата на МРФП е поддршка на развојот на малите претпријатија. За повеќе информации за работата на МРФП посетете ја нашата веб страница, во делот За нашата работа.

МРФП се воспостави како резултат на соработката на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Владата на Кралството Холандија во 1998 година. МРФП е регистрирана во Регистарот на здруженија и фондации на 25.11.1998 година како прва регистрирана фондација согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации. За повеќе информации посетете ја нашата веб страница, во делот За нас.

Визијата на МРФП е зголемена вработеност, намалена сиромаштија и воспоставена социјална кохезија. Долгорочните цели на МРФП се: подобрен пристап до финансиските услуги; промовирано претприемништво, иновации вклучени во главните текови, развиени партнерства за развој; и обезбеден институционален и организациски развој на МРФП. За повеќе информации околу целите, посетете ја нашата веб страница, во делот За нас.

Основач на МРФП е Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). МЦМС како основач на МРФП, преку членовите во Советот на МРФП избрани по предлог на МЦМС, има посебни права утврдени со овој Статут при одлучување за донесување, измена и дополнување на Статутот, на генералната политика и стратегија, како и за статусни промени и престанок на МРФП.

Приходите на МРФП во 2018 година изнесуваа 42 милиони МКД, а расходите 28 милиони МКД. Вишокот на приходи над расходи по оданочување, кој изнесува над 12.5 милиони денари, со одлука на Одборот на старатели е распределен за зголемување на фондовите на МРФП. За повеќе информации посетете го делот За нашата работа, Годишни извештаи.

МРФП стекнува и прибира финансиски средства од: основачки влог; донации; прилози, подароци и завештанија; вршење сопствена дејност; заеми; камати; и приходи од инвестиции и хартии од вредност. За повеќе информации посетете ја нашата веб страница, во делот За нашата работа, Годишни извештаи.

Средствата на МРФП се употребуваат за остварување на целите на МРФП.
На пример, во текот на 2018 година исплатени се кредити во износ 155 милиони денари кон 737 клиенти. Кумулативно, вкупно исплатените кредити од почеток со работа на МРФП до 31.12.2018 г. е над 3,27 милијарди денари (53,2 милиони евра) кон 15,262 клиенти, со што се поддржани вкупно 21,081 постојни и 5,920 планирани работни места. Во рамки на програмата „Поддршка на земјоделските задруги во Македонија“, финансирана од ЕУ беа спроведени најголемиот дел од активностите на МРФП за 2018 г. Реализиран е караван од 20 инфо-сесии на различни места во сите региони ширум Македонија на кои над 850 учесници можеа да се информираат за придобивките од задругарството и можностите за техничка и финансиска помош. Во текот на наредните две години над 50 земјоделски задруги и иницијативи за формирање земјоделски задруги ќе добијат техничка поддршка, а најдобрите ќе добијат и финансиска поддршка за развој на земјоделска задруга.
Во рамки на програмата „Инклузија и иновации во микрофинансирањето“, која е финансирана од УСАИД беа спроведени 14 обуки за финансиско знаење со кои се заврши циклусот од 30 обуки на кои присуствуваа 742 учесници наспроти планираните 600 учесници.
На 1 септември започна спроведувањето на програмата „Развој на бизнис вештини во креативни и културни индустрии“, финансирана од програмата Ерасмус + во конзорциум со други организации од различни земји: Германија, Унгарија, Франција и Бугарија. Целта на оваа тригодишна програма е поддршка за развој на претприемништво во креативните и културни индустрии (ККИ сектор), како и примена на ККИ во постојните бизниси.
МРФП заедно со партнерите, по 12-ти пат ги избраа најдобрите претприемачи во Македонија во категоријата на мали и микро претпријатија.

МРФП е организирана во извршна канцеларија, која е одговорна за раководните, како и за стручните и административните работи, односно ги води секојдневните работи, поддршката на органите на МРФП и спроведувањето на политиката и програмите одобрени од органите на МРФП. Извршната канцеларија ја сочинуваат извршниот директор, раководните лица и потребниот број соработници, вработени во МРФП. За повеќе информации посетете ја нашата веб страница, во делот За нас, Нашата структура.

Персоналот го води лидер на тимот, во функција на извршен директор. Извршниот директор на МРФП е именуван од Одборот на старателите. Во моментов, на таа функција е избрана Тетјана Лазаревска.

Седиштето на МРФП е во Скопје. Адресата е: ул. „Никола Парапунов“ 41А, п.фах 109, 1060 Скопје. Тел.02/3088-988; факс: 02/3088-989.

Да, има. МРФП за потребите на програмата Економски активности на Косово, што е поддржана од Европската комисија регистрираше своја канцеларија во Пеќ, Косово. Адресата на канцеларијата е Mbreti Bardhyl C-31, Peja/Pec, Kosovo. За повеќе информации посетете ја нашата веб страница, во делот За нашата работа.

Највисок орган на МРФП е Советот, кој брои 14 члена. Советот го избира Одборот на старатели кој е орган на општо управување и надзор на МРФП. Одборот на старатели брои 7 члена. Мандатот на овие органи е четири години, со право на два повторни избори. За повеќе информации (актуелни членови на органите) посетете ја нашата веб страница, во делот За нас, нашата структура.